Trang chủ / Từ vựng theo chủ đề (trang 2)

Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng TOEIC Part 3: Bệnh viện

hospital

1 eye exam khám mắt 2 dental appointment hẹn khám răng 3 doctor’s office phòng mạch 4 have a baby sinh con 5 laboratory phòng thí nghiệm 6 medication thuốc (điều trị) 7 alleviate làm giảm đau 8 prescription toa …

Xem thêm

Từ vựng TOEIC Part 3: Công việc

Tearing up the contract

1 contract hợp dồng 2 expire hết hạn 3 benefits phúc lợi 4 headquarters trụ sở 5 branch chi nhánh 6 access card thẻ ra vào 7 allocate phân phối, cấp 8 laptop (computer) máy tính xách tay 9 sales …

Xem thêm

Từ vựng TOEIC Part 3: Sản phẩm

warehouse

1 special offer giảm giá đặc biệt 2 inventory bản kê khai hàng hóa 3 out of stock hết hàng trong kho 4 refund trả lại tiền, sự bồi hoàn 5 manufacturer nhà sản xuất 6 warehouse kho hàng 7 …

Xem thêm