Trang chủ / Ngữ pháp TOEIC / Bài 6: Tương lai đơn, tương lai gần, tương lai tiếp diễn

Bài 6: Tương lai đơn, tương lai gần, tương lai tiếp diễn

Thì Tương lai đơn và Tương lai tiếp diễn cũng là 2 thì có tần suất xuất hiện rất cao trong đề thi chính thức của TOEIC. Ngoài ra thì tương lai còn có thì tương lai gần cũng dễ gây nhầm lẫn cho các bạn.

Để hiểu rõ hơn về những thì này, các bạn có thể theo dõi ở bảng so sánh dưới đây.

I. Cấu trúc:

TL ĐƠN
TL TIẾP DIỄN
TL GẦN
(+) S + will/shall + V-inf
(-) S + will/shall + not + V-inf
(?) Will/Shall + S + V-inf?
Yes, S + will/shall
No, S + will/shall + not

V-inf: động từ nguyên thể không “to”.
– I/ We + shall
– I/ We/ You/ He/ She… + will
– will/shall = ‘ll
– will not = won’t
– shall not = shan’t
Ex:
– She will be a good mother.
– We will go to England next year.

S + will + be + V-ing
Ex:
Will you be waiting for
her when her plane arrives tonight?
– Don’t phone me between
7 and 8. We‘ll be having dinner then.
1. Dự định sẽ làm gì
S + am/is/are + going to + V-inf
Ex: Where are you going to
spend
your holiday?

2. Sắp sửa làm gì
S + am/is/are + V-inf
Ex: My father is retiring.

II. Cách sử dụng:

TL ĐƠN
TL TIẾP DIỄN
TL GẦN
1. Diễn đạt một quyết định
ngay tại thời điểm nói.

Ex: Oh, I’ve left the door open. I
will go and shut it.

2. Diễn đạt lời dự đoán không
có căn cứ.

Ex:
– People won’t go to Jupiter before
the 22nd century.
– Who do you think will get the job?

3. Dùng trong câu đề nghị.
Ex:
Will you shut the door?
Shall I open the window?
Shall we dance?

4. Câu hứa hẹn
Ex: I promise I will call you as
soon as i arrive.

1. Diễn đạt một hành động
đang xảy ra tại một thời
điểm xác định ở tương lai.

Ex:
– At 10 o’clock tomorrow morning
he will be working.
– I will be watching TV at 9
o’clock tonight.

2. Diễn đạt hành động đang
xảy ra ở tương lai thì có 1
hành động khác xảy ra.

Ex:
– I will be studying when you
return this evening.
– They will be travelling in
Italy by the time you arrive here.

1. Diễn đạt một kế hoạch,
dự định.

Ex:
– I have won $1,000. I am
going to buy
a new TV.
– When are you going
to
go on holiday?

2. Diễn đạt một lời dự đoán
dựa vào bằng chứng ở hiện tại.

Ex:
– The sky is very black. It is
going to
snow.
– I crashed the company car.
My boss isn’t going to bevery happy!

III. Phân biệt TL đơn – TL gần

TL ĐƠN
TL GẦN
– Ta dùng will khi quyết định làm điều gì đó vào lúc nói, không quyết định trước.
Ex:
Tom: My bicycle has a flat tyre. Can you repair it for me?
Father: Okay, but I can’t do it right now. I will repair it tomorrow.
– Ta dùng be going to khi đã quyết định làm điều gì đó rồi, lên lịch sẵn để làm rồi.
Ex:
Mother: Can you repair Tom’s bicycle? It has a flat type.
Father: Yes, I know. He told me. I’m going to repair it tomorrow.

IV. Dấu hiệu nhận biết:

TL ĐƠN
TL TIẾP DIỄN
TL GẦN
• tomorrow
• next day/week/month…
• someday
• soon
• as soon as
• until…
• at this time tomorrow
• at this moment next year
• at present next Friday
• at 5 p.m tomorrow…
Để xác định được thì tương lai gần,
cần dựa vào ngữ cảnh và các
bằng chứng ở hiện tại.

comments

Có thể bạn quan tâm

Bài 4: Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn

Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn là hai thì cơ bản nhưng rất …