Tin mới nhất
Trang chủ / tuanlong (trang 4)

tuanlong

20 từ đi với giới từ FROM

20 từ đi với giới từ FROM

1. Away from st/sb (adj): xa cách cái gì/ai 2. Borrow from sb/st (v): vay mượn của ai/cái gì 3. Come from somewhere (v): đến từ đâu 4. Demand st from sb (v): đòi hỏi cái gì ở ai 5. …

Xem thêm

35 từ đi với giới từ FOR

35 từ đi với giới từ FOR

1. Anxious for, about (adj): lo lắng 2. Available for sth (adj): có sẵn (cái gì) 3. Bad for (adj): xấu cho 4. Call for sb (v): kêu người nào đó, cho gọi ai đó, yêu cầu gặp ai đó …

Xem thêm

Tính từ với giới từ TO

TÍNH TỪ VỚI GIỚI TỪ TO

Able to : có thể Acceptable to : có thể chấp nhận Accustomed to : quen với Agreeable to : có thể đồng ý Addicted to : đam mê Available to sb : sẵn cho ai Delightfull to sb : …

Xem thêm